บริษัท รักษาความปลอดภัย เกรียงไกร จำกัด

ได้ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544จากประสบการณ์ของคณะผู้จัดตั้งบริษัทที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในการอารักขา ป้องกัน แก้ไข จัดทำแผนป้องกันติดตามบุคคลและ สถานที่ ทรัพย์สิน เอกสารสำคัญ และมี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในด้านยุทธวิธีและวิธีการทางกฎหมาย เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริหารอาคาร ลดความเสี่ยง ลดความสูญเสีย รวมทั้งปกป้อง สิทธิ เสรีภาพ ชื่อเสียง

คณะทำงานของ บริษัท รักษาความปลอดภัย เกรียงไกร จำกัด มีความรู้ความสามารถจากเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหา จัดการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

รวมทั้งการประสานงานหน่วยงานอื่นใดได้ทันที ท่านจะได้รับความสะดวก ปลอดภัย และมั่นใจ จากทีมงานมืออาชีพชั้นแนวหน้าระดับประเทศส่งผลให้ จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งวางแผนการตอบโต้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันท่วงที

บริการของเรา